آقای دکتر Ali Samadi

Dr. Ali Samadi

دانشجوی دکتری شهرسازی

Researcher ID: (107460)

5
1
3

Books

  • گزارش طرح‌های توسعه شهری و چالش درآمد شهرداری ها (روزنامه مردم سالاری) - 1398 - Persian

Education