آقای دکتر Mansor Torkiyan tabar

Dr. Mansor Torkiyan tabar

استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

Researcher ID: (13583)

2
15
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Books

 • پایان نامه پایان نامه دکتری: ارائه الگوی تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان ایران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) - 1395 - Persian
 • کتاب شیوه های ارائه مطالب علمی(گفتاری و نوشتاری) (سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی) - 1392 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی عوامل موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی از دیدگاه اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1392 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی موانع انجام فعالیت پژوهشی از دیدگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1391 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی وضعیت انتشار مجلات علمی در دانشگاه های دولتی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1390 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی وضعیت انتشار کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی از دیدگاه معاونین پژوهشی و مدیران انتشارات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1389 - Persian
 • طرح پژوهشی آسیب شناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی در نظام آموزش عالی از دیدگاه مدرسان این رشته (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1388 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضاء هیات علمی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1387 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیات علمی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1387 - Persian
 • کتاب آشنایی با کتابخانه(کتاب، کتابخانه، منابع کتابخانه ای)با نگاهی به اینترنت و کاربرد آن در کتابخانه (سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی) - 1385 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی وضعیت کتابخانه های واحد های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1385 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی وضع موجود در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1385 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی میزان گرایش یه مطالعه غیر درسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1384 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی علل گرایش به رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی و عوامل موثر بر آن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود) - 1384 - Persian
 • پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز) - 1382 - Persian

Education

 • دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران1391-1395
 • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز1379-1382
 • کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز1369-1373