آقای Mehran Majlesi

Mehran Majlesi

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

Researcher ID: (177252)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور