آقای Farshid Aghadavoodi

Farshid Aghadavoodi

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

Researcher ID: (178906)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران