آقای Amir Houshang Mehryar

Amir Houshang Mehryar

استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

Researcher ID: (182812)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران