آقای Seyedreza Seyedmortezaii

Seyedreza Seyedmortezaii

استادیار، معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

Researcher ID: (185329)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران