خانم Forozan Mostofi

Forozan Mostofi

رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اردبیل

Researcher ID: (185415)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور