آقای دکتر Mohammad Taghi Iman Pour

Dr. Mohammad Taghi Iman Pour

استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185641)

2
47
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers