آقای Reza Bagheri

Reza Bagheri

استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Researcher ID: (185795)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.