آقای دکتر Mohammadtaghi Rashed Mohassel

Dr. Mohammadtaghi Rashed Mohassel

استاد فرهنگ و زبان های باستان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185867)

8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers