آقای Morteza Chemelnezhad

Morteza Chemelnezhad

کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب

Researcher ID: (186527)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران