آقای Mohammad Ali Zakeri

Mohammad Ali Zakeri

Researcher ID: (233558)

5
2
1
3
3
82

ISI Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در پرستار (1382-1402)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1398-1402)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو مرکز تحقیقات عوامل موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1398-1402)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1401)
  • پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1400)
  • پژوهشگر دوم غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1399)