آقای مهندس SEYED ABEDIN SAJEDI

Engineer SEYED ABEDIN SAJEDI

کارشناس ارشد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی

Researcher ID: (249665)

6
1
2
1

ISI Papers

  •  Optimal and balanced hydraulic network by compression zoning correction

Books

  • کتاب نگهداری و تعمیرات در شبکه توزیع آب شهری (انتشارات کتاب ریرا) - 1400 - Persian
  • کتاب مدیریت فشار با کاهش دامنه فشاری (انتشارات نارون دانش) - 1399 - Persian