آقای مهندس SAEED KAMRANFAR

Engineer SAEED KAMRANFAR

دانشجوی کارشناسی ارشد

Researcher ID: (280262)

2
2
3

Books

  • کتاب ساختمان‌سازی سبز و چالش‌های توسعه و فراگیرسازی (جهاد دانشگاهی مرکزی) - 1401 - Persian
  • کتاب Kamranfar, S., Laloui, M., Ghaibi, M., Javadpour, S-M. Resistant structures and infrastructures. (Torbat Heydariyeh University, Iran) - 1401 - Persian