آقای Omid Narouie

Omid Narouie

دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت دانشگاه سیستان و بلوچستان

Researcher ID: (286098)

4
1
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education