آقای دکتر AmirHossein Nourbakhsh

Dr. AmirHossein Nourbakhsh

دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

Researcher ID: (312895)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.