آقای دکتر Fraydoon Rahnamay Roodposhti

Dr. Fraydoon Rahnamay Roodposhti

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Management Economics, TEHRAN, IRAN

Researcher ID: (313177)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.