آقای دکتر Kayvan Moradipour

Dr. Kayvan Moradipour

استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای

فرد مهم علمی - Researcher ID: (334107)

10
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Books

  • کتاب معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن در مهندسی و علوم (انتشارات دانشگاه فنی و حرفه ای) - 1399 - Persian
  • کتاب مبدل های قدرت سه فاز AC-AC مبتنی بر ساختار مبدل ماتریسی (انتشارات دانشگاه فنی و حرفه ای) - 1398 - Persian
  • کتاب روش های مونت کارلو در الکترومغناطیس (دانشگاه لرستان) - 1397 - Persian