آقای دکتر Abbad Sahebghadam lotfi

Dr. Abbad Sahebghadam lotfi

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (334934)

7
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers