آقای دکتر Behrouz Hayati

Dr. Behrouz Hayati

مدیریت اجرایی کنفرانس ها و سمینار های بین المللی

Researcher ID: (346940)

1
178

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی،روابط بین الملل و تحول(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس نهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هشتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس چهارمین کنفرانس بین المللی زنان،زایمان،ناباروری و بهداشت روانی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر(1397) (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول(1397) (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1396) (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1397) (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1396) (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1397) (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهاردهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت(1396) (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت(1397) (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1398) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1400) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1397) (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1399) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی(1401) (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دهمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دهمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی، کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح پانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح شانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح هفدمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح چهاردهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی(1401) (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح اولین کنفرانس ملی مولفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب(1399) (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه(1396) (1396-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح اولین کنفرانس بین المللی تبلیغ جهانی،دین،چالش ها، فرصت ها،تجارب و عرصه ی بین الملل(1401) (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح اولین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی(1398) (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی(1400) (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت(1401) (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر و طراح سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد(1395) (1395-1395)