آقای دکتر Payam Noori Doabi

Dr. Payam Noori Doabi

Researcher ID: (359229)

5
4
4
4
1

ISI Papers

  •  Kordlouie, H.R., Noori Doabii, Payam; Pourbijan, F. "Studying the Relationship between Credit Risk and Liquidity Risk among Public and Private Banks of Iran", Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, International Review, (2017), No 1, Part II: 37-48

Journal Papers

Books

  • کتاب تکنولوژی و حسابداری (هوشمند تدبیر) - 1402 - Persian
  • کتاب ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در بانک‌ها (انتشارات ترمه) - 1398 - Persian
  • کتاب مجموعه کامل قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین مربوطه (انتشارات مرکز آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور) - 1397 - Persian
  • کتاب ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در بانک‌ها (انتشارات ترمه) - 1395 - Persian