آقای دکتر Mehdi azizieh

Dr. Mehdi azizieh

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360664)

52
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers