آقای دکتر Meysam Yadegar

Dr. Meysam Yadegar

استادیار گروه برق-کنترل دانشگاه صنعتی قم

Researcher ID: (361447)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.