آقای دکتر Erfan Khosravian

Dr. Erfan Khosravian

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور/رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

Researcher ID: (361909)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور