آقای دکتر Hossein Ghafari toran

Dr. Hossein Ghafari toran

مرکز تحقیقات لجستیک دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (382646)

13
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers