علیرضا نصراصفهانی

دکتری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

Researcher ID: (385605)

1
11
1
1
2
1
2

ISI Papers

  •  Esfahani, Alireza Nasr, Naser Bagheri Moghaddam, Abbas Maleki, and Amir Nazemi. "The knowledge map of energy security." Energy Reports, 7 (2021): 3570-3589.
  •  Fouladgar, Mohammad Majid., Boromand, Ahmad., Nasr Esfahani, Alireza., & Sedighi, Mohammad Sadegh. "A policy prioritization framework using causal layered analysis and MCDM: case study of Iran’s environmental policies". Foresight

Journal Papers

Books

  • کتاب آینده‌پژوهی در صنعت ساخت‌وساز (ناقوس/تهران) - 1396 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آینده پژوهی حکمرانی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی (1399-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر گروه آینده پژوهی مرکز پژوهشهای مجلس (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • رتبه دوم کنکور دکتری آینده پژوهی در کشور (1394)