خانم Tahoura Sadeghi Alikelaye

Tahoura Sadeghi Alikelaye

Researcher ID: (387270)

2
1
1
2
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن شیمی ایران
  • دبیر انجمن علمی شیمی پردیس نسیبه_مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران سال ۱۴۰۲_۱۴۰۱
  • دبیر کل انجمن های علمی مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران۱۴۰۲_۱۴۰۱
  • سردبیر نشریه دانشجویی علمی المنتال

Education

  • کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه، مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران1400-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

  • دانشجوی دبیری شیمی پردیس نسیبه، مرکز آموزش عالی شهید شرافت تهران (1400-تاکنون)

Workshops

  • رویداد تربیت مشاور هادی - کانون دانش پژوهان نخبه و مدرسه جهادی شهید احمد کاظمی (1402)
  • هفتمین گردهمایی سراسری تشکل های دانشجویی(جشنواره رویش و حرکت) - دانشگاه فرهنگیان (1401)