آقای دکتر Jamshid Jalali Sheyjani

Dr. Jamshid Jalali Sheyjani

دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408301)

3
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers