آقای دکتر Saeid Alikhani

Dr. Saeid Alikhani

استاد دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410389)

1
22
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers