آقای مهندس Hekmatollah Khoubfekr

Engineer Hekmatollah Khoubfekr

Researcher ID: (412343)

2
1
3
10
10

ISI Papers

Books

 • کتاب علل شکست درمان بیماران سل ریوی اسمیر مثبت (موسسه آموزشی تالیفی ارشدان) - 1401 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس بعنوان کارمند غیر هیات علمی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس بیماریها- بصورت طرح در مرکز بهداشت شهرستان خواف (1389-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس مسئول بیماریها ی سل و HIV- بصورت قرارداد تبصره سه در مرکز بهداشت شهرستان کنارک (1391-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس ناظر طرح گلوبال فاند بیماری سل - بصورت قرارداد با سازمان جهانی بهداشت مستقر در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس مراقب سلامت ناظر حاشیه شهر - بصورت شرکتی در حاشیه شهر مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1394-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس بیماریها ومسئول امور اداری - قراداد بیمه روستایی مرکز شهری روستایی سربیشه -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1396-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس بیماریها - استخدام پیمانی مرکزبهداشت شهرستان بمپور -دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (1398-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس بیماری سل و اپیدمیولوژیست برنامه تحلیل پاندمی کوید -19 - استخدام پیمانی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی -دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس دفتر ومسئول تجزیه وتحلیل داده های آماری ریاست دانشگاه - استخدام پیمانی دفتر ریاست دانشگاه -دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس بیماری سل و کارشناس مسئول اپیدمیولوژی معاونت بهداشتی- استخدام پیمانی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی-دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (1401-تاکنون)