آقای دکتر Hassan Rasouli Saghai

Dr. Hassan Rasouli Saghai

Department of Electrical Engineering, Islamic Azad University, Tabriz Branch,Tabriz, Iran

Researcher ID: (414336)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران