آقای Aliakbar Kazemilari

Aliakbar Kazemilari

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ازاد شیراز

Researcher ID: (445214)

1
3
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی شیراز

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در آموزگار ابتدایی (معلم) (1401-تاکنون)
  • سابقه تدریس در استاد دانشگاه فرهنگیان (1402-تاکنون)