آقای دکتر Hamidreza Alizadeh Otaghvar

Dr. Hamidreza Alizadeh Otaghvar

Truma and Injury Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Researcher ID: (448550)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.