خانم پروفسور Naheed Aryaeian

Prof. Naheed Aryaeian

هیئت علمی

Researcher ID: (450081)

3
4
3
1
1
3
39

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن تغذیه ایران
  • عضو انجمن تغذیه آمریکا
  • عضو انجمن ایمنولوژی ایران

ISI Papers

Books

  • کتاب تغذیه درمانی در بیماری های کلیوی (زرنوشت) - 1401 - Persian
  • کتاب تغذیه در بیماری های روماتیسمی (دنیای تغذیه) - 1394 - Persian
  • کتاب پاسخ پرسشهاي شما در مورد چاقي (دنیای تغذیه) - 1386 - Persian

Teaching Experience

  • استاد تمام (1387-تاکنون )

Education

  • دکتری تخصصی علوم تغذیه علوم پزشکی تهران1381-1387

جوایز و افتخارات

  • جشنواره ابن سینا (1390)