آقای دکتر Seyed Mohammad Razavizadeh

Dr. Seyed Mohammad Razavizadeh

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (457457)

6
2
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers