آقای مهندس Navid Shahraki Ghadimi

Engineer Navid Shahraki Ghadimi

دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان

Researcher ID: (462375)

2
4

PhD student of Information Technology Engineering, E-Commerce, University of Isfahan

Education

  • دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکی University of Isfahan1402-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)1400-1402
  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان1390-1392
  • کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر زاهدان1388-1390