آقای دکتر Amir Jalali Bidgoli

Dr. Amir Jalali Bidgoli

استادیار، دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471262)

7
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران