خانم مهندس Mina Pas

Engineer Mina Pas

دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی

Researcher ID: (473024)

4
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای

Education