آقای دکتر Abdolrasoul Talei,

Dr. Abdolrasoul Talei,

Department of Surgery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

Researcher ID: (474185)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.