آقای دکتر Ahmad Nickabadi

Dr. Ahmad Nickabadi

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476287)

10
1
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers