آقای دکتر Ahmad Ali Enayati

Dr. Ahmad Ali Enayati

استاد، گروه حشره‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

Researcher ID: (480334)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.