آقای دکتر Seyed Hassan Eftekhar-Vaghefi

Dr. Seyed Hassan Eftekhar-Vaghefi

Department of Anatomy, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Researcher ID: (484431)

14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers