آقای دکتر Akbar Abedi

Dr. Akbar Abedi

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (490949)

4
21
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers