آقای دکتر gholamreza Rahmani

Dr. gholamreza Rahmani

استادیار پژوهشکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی

Researcher ID: (493837)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران