آقای دکتر Ebrahim Davoudi Sharifabad

Dr. Ebrahim Davoudi Sharifabad

Assistant Professor, Faculty of Foreign language and Intercultural Studies, Baqir al-Olum University, Qom, Iran

Researcher ID: (495070)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.