محمدرضا مظاهری

وکیل پایه یک دادگستری،دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه علامه طباطبائی

Researcher ID: (495442)

2

Ph.D in Private Law ; Alumnus of a Allameh Tabataba'i University , Attorney at Law, Areas of interest; Company law, Trade law, Law & AI

Journal Papers