خانم Somayeh Heydarnejad

Somayeh Heydarnejad

دانش آموخته دکتری بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

Researcher ID: (501926)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.