خانم دکتر Shahla Agha Ziarati

Dr. Shahla Agha Ziarati

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

Researcher ID: (504204)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.