آقای دکتر افرا خسروی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (505871)

15
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers