خانم دکتر طیبه عزت اللهی نژاد

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (507414)

2
7

Anthropologist of Art

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور